Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

Společná řeč
Gemeinsame Sprache


Obnova paměti a kulturní krajiny Jesenicka
Gedächtniserneuerung und Aufbau der Kulturlandschaft der Region Jesenicko


Vlastivědné muzeum Jesenice
Heimatsmuseum Jechnitz

30. 8. - 31. 10. 2008

Otevírací doba: út–pá 8 – 15.30 h, so 8–12 h, ne 13–17 h
Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag 8.00 – 15.30 Uhr, Samstag 8.00 – 12.00 Uhr
Sonntag 13.00 – 17.00 Uhr

Merkblatt (PDF)


Výstava - Ausstellungpanel - Tafelpanel - tafelpanel - Tafelpanel - Tafel


Téměř dvě desítky panelů ukazují Jesenicko prostřednictvím krátkých textů a mnoha historických a současných z nejrůznějších stran - sídla, turistika, příroda, památky, blízký vztah velkého českého básníka Jaroslava Vrchlického k Jesenicku atd., s největší pozorností se výstava věnuje úspěšné obnově drobných památek v krajině Jesenicka a představuje některé probíhající zajímavé projekty zaměřené na obnovu památek a poznání místní historie.

Fast zwanzig Tafeln zeigen Jesenicko – das Jechnitzer Gebiet – mittels kurzer Texte und vieler historischer und zeitgenössischer Dokumente von den unterschiedlichsten Seiten - die Herrschaftssitze, die Touristik, die Natur, die Denkmäler, das innige Verhältnis des großen tschechischen Dichters Jaroslav Vrchlický zum Jechnitzer Gebiet usw. Größte Aufmerksamkeit widmet die Ausstellung der Wiederherstellung kleinerer Denkmäler in der Jechnitzer Landschaft und präsentiert interessante aktuelle Projekte, die auf die Instandsetzung der Denkmäler und das Kennenlernen der hiesigen Geschichte gerichtet sind.


Expozici Společná řeč – obnova paměti a kulturní krajiny Jesenicka – vytvořil Svazek měst a obcí Rakovnicka jako součást projektu Rakovnické Sudety, který je spolufinancován z Programu obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Die Ausstellung Gemeinsame Sprache – Wiederbelebung des Gedächtnisses und der Kulturlandschaft des Jechnitzer Gebietes – entstand auf Anregung des Verbandes der Städte und Gemeinden des Rakonitzer Gebietes als Bestandteil des Projektes Rakonitzer Sudeten -Rakovnické Sudety, das im Rahmen des Programms der Erneuerung ländlicher Gebiete des Ministeriums für regionale Entwicklung der Tschechischen Republik mitfinanziert wird.   


Cílem projektu „Rakovnické Sudety“, který v letošním roce realizuje Svazek měst a obcí Rakovnicka s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, je navázání spolupráce mezi bývalými sudetskými obcemi na území dnešního okresu Rakovník a sudetskými Němci vysídlenými z těchto obcí po druhé světové válce s sídly v Německu, které sudetské Němce přijaly, vzájemná výměna zkušeností a informací při přípravě projektů zaměřených na obnovu, rozvoj a poznání historie bývalých sudetských obcí Rakovnicka a prezentace příkladů vzájemné spolupráce a realizovaných projektů jako prostředek motivace k dalším aktivitám při obnově a rozvoji sudetských obcí Rakovnicka a k posilování vzájemného česko-německého porozumění.

Das Ziel des Projektes „Rakonitzer Sudeten (Rakovnické Sudety)“, das in diesem Jahr der Verband der Städte und Gemeinden des Gebietes von Rakovník mit finanzieller Unterstützung des Ministeriums für regionale Entwicklung der Tschechischen Republik realisiert, ist die Anknüpfung der Zusammenarbeit zwischen den ehemaligen sudetischen Gemeinden auf dem Gebiet des heutigen Bezirkes Rakovník (Rakonitz) und den Sudetendeutschen, die aus diesen Gemeinden nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland ausgesiedelt wurden, der wechselseitige Austausch von Informationen und Erfahrungen bei der Vorbereitung von Projekten, die auf die Erneuerung, Entwicklung und das Studium der Geschichte der ehemaligen Gemeinden des Rakonitzer Gebietes gerichtet sind, sowie die Präsentation von Beispielen der wechselseitigen Zusammenarbeit und realisierter Projekte als Mittel der Motivierung zu weiteren Aktivitäten bei der Erneuerung und Entwicklung der Gemeinden des Rakonitzer Gebietes und zur Förderung der tschechisch-deutschen Verständigung. 


Přehled jednotlivých panelů:
1) Úvodní slovo
2) Historická mapa Jesenicka z roku 1927
3) Heimatstube Podersam-Jechnitz – muzeum sudetských Němců vysídlených z Jesenicka
4) Sídla Jesenicka na historických a současných fotografiích
5) Město Jesenice na historických a současných fotografiích
6) Turistický ruch na Jesenicku – minulost a současnost
7) Technická památka – vodovod města Jesenice z roku 1906
8) Dobývání kamene na Jesenicku – lomy v minulosti a dnes
9) Smírčí kříže – záhadné kamenné památky Jesenicka
10) Přírodní park Jesenicko
11) Jesenický Viklan a další zdejší tajemné kameny
12) Básník Jaroslav Vrchlický a Jesenicko
13) Slavné archeologické nálezy z Jesenicka
14) Pěstování chmele
15) Obnova drobných památek v Kolešovicích a okolí
16) Unikátní obnova tří dřevěných křížů u Kolešovic
17) Aktivity občanského sdružení Zderaz pro záchranu kaple sv. Jana Nepomuckého ve Zderazi
18) Projekty obnovy drobných památek a poznávání místní historie v obci Děkov


Übersicht der einzelnen Tafeln:
1) Vorwort
2) Historische Karte des Jechnitzer Gebietes aus dem Jahre 1927
3) Heimatstube Podersam-Jechnitz – Museum der aus dem Jechnitzer ausgesiedelten Sudetendeutschen
4) Residenzen des Jechnitzer Gebietes auf historischen und heutigen Fotografien
5) Die Stadt Jesenice (Jechnitz) auf historischen und heutigen Fotografien
6) Der Fremdenverkehr im Jechnitzer Gebiet – Vergangenheit und Gegenwart
7) Technisches Denkmal – Wasserleitung der Stadt Jesenice (Jechnitz) aus dem Jahre 1906
8) Steinförderung im Jechnitzer Gebiet – Steinbrüche in der Vergangenheit und heute
9) Sühnekreuze – rätselhafte steinerne Denkmäler des Jechnitzer Gebietes
10) Naturpark Jesenicko
11) Der Jechnitzer Wackelstein und weitere hiesige geheimnisumwobene Steine
12) Der Dichter Jaroslav Vrchlický und das Jechnitzer Gebiet
13) Berühmte archäologische Funde
14) Hopfenanbau
15) Wiederherstellung kleiner Denkmäler in Kolešovice (Kolleschowitz) und Umgebung
16) Einzigartige Erneuerung dreier Holzkreuze bei Kolešovice
17) Aktivitäten der Bürgervereinigung Zderaz für die Rettung der Kapelle St. Johann aus Nepomuk in Zderaz (Dereisen)
18) Projekte der Erneuerung kleiner Denkmäler und des Kennenlernens der regionalen Geschichte in der Gemeinde Děkov (Dekau)