Obsah

Stránka

  • 1

Sociální služby


Sociální služby

Již řadu let zabezpečuje městys Pavlíkov svým občanům potřebnou sociální péči prostřednictvím spolupráce s pečovatelskou službou, jejímž zřizovatelem je město Rakovník.  Spolupráce města Rakovník a městyse Pavlíkov tak pomáhá prodloužit a zkvalitnit pobyt v domácím prostředí potřebným lidem i z přilehlého Pavlíkova.

 

Iniciátorem této spolupráce byla obec Pavlíkov, která hledala východisko při zajištění kvalitní a dostupné sociální péče pro místní seniory, handicapované občany i nesvéprávné osoby.  Vzhledem k tomu, že území městyse sousedí s městem Rakovníkem, které je také nebližším centrem poskytujícím sociální i lékařské služby, bylo strategicky výhodné zaměřit se na spolupráci s městem, potažmo jím zřizovanými organizacemi. Díky vstřícnému přístupu vedení Pečovatelské služby Rakovník a souhlasu zřizovatele mohou pavlíkovští již 11. rokem využívat celou škálu služeb „Rakovnické PSky“.

Městys Pavlíkov se na poskytování terénních služeb podílí také finanční částkou, která pokrývá provozní náklady na zajištění služeb v obci, tj. doprava pracovníků do místa výkonu práce, tato částka se pohybuje ročně kolem 100 tisíc Kč. Výkon jednotlivých služeb si pak hradí klienti sami, a jejich výše je stanovena vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Místní občané využívají nejvíce; dovoz obědů, kosmetické služby (manikúra/pedikúra), úklid v domácnosti a odvoz k lékaři. Ačkoliv zástupci městyse Pavlíkov očekávali vyšší poptávku, soustavný zájem o terénní sociální služby projevuje 6 až 8 osob ročně. Jejich počet přibývá postupně, především na základě osobního doporučení souseda nebo kamaráda. Zástupci obce spolu s terénními pracovníky tak musí čelit předsudkům a nedůvěřivosti hlavně u starších občanů. Dobrá služba si však vždycky najde svého zákazníka, a tak dochází k postupnému prolamování bariér a zájem pomalu stoupá.

Pan starosta Truxa z Pavlíkova vyzdvihuje především ochotu vedení i pracovníků Pečovatelské služby Rakovník. Díky pružnému jednání a operativnímu přístupu má městys Pavlíkov v PSce silného partnera a oporu při řešení rozličných situací občanů vyžadujících akutní či systematickou sociální péči.

Rakovnická pečovatelská služba má možnost poskytovat terénní služby pouze v případě, že má vlastní volné kapacity. Současná situace ve městě Rakovník a kapacita PSky umožňuje tedy poskytování služeb i na jiném území. Demografický vývoj (stárnutí obyvatelstva), větší počet osob s potřebou intenzivnější péče (nesvéprávné osoby), finanční či ekonomická situace poskytovatele nebo zřizovatele, však mohou tuto skutečnost změnit. Pak nastává otázka jak zajistit sociální služby i v menších obcích.Zástupci městyse Pavlíkov již dlouhodobě zvažují možnost zřízení sociální pracovníka při obecním úřadě. Jeho činnost by pak mohla být provozována i na území sousedních obcí, které by byly ochotny podílet se na jeho financování. Tento způsob zajištění terénních sociálních služeb by byl v regionu pilotním a dozajista by mohl být i příkladem pro další obce. „Nicméně to neřeší skutečnost, že malé obce nemají dostatečnou kapacitu, ekonomické i personální možnosti jak zajistit svým občanům kvalitní sociální péči. Zde by měla převzít odpovědnost obec s rozšířenou působností, která má v tomto ohledu lepší podmínky, kvalifikované pracovníky i ekonomické možnosti“, podotýká starosta městyse Pavlíkov.

Mgr. Miroslav Truxa, starosta městyse Pavlíkov, mestys@pavlikov.cz,

Bc. Zlatuše Lüftnerová, ředitelka Pečovatelské služby Rakovník

Autor článku:Linda Polcarová – manažerka meziobecní spolupráce Svazek měst a obcí Rakovnicka

  •  

26. 8. 2014 Zobrazit méně

Stránka

  • 1