Obsah

Stránka

  • 1

Dopravní obslužnost


Dopravní obslužnost

V březnu roku 1995 na území správního obvodu ORP Rakovník zahájil svoji činnost svazek obcí pod názvem Sdružení měst a obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Jeho úkolem bylo a je zajištění jednotného a koordinovaného postupu obcí při zajištění dopravní obslužnosti v okrese Rakovník včetně financování ostatní dopravní obslužnosti. V současné době je členem svazku 75 z 83 obcí ORP Rakovník.

V rámci změn politicko-ekonomických poměrů u nás došlo hned počátkem 90. let minulého století v dopravní obslužnosti k nepopulárním změnám kvůli citelné redukci počtu spojů jak autobusové, tak i vlakové dopravy. Toto se odrazilo i v našem regionu, takže už v roce 1993 přišly první impulsy k založení svazku ze stran starostů obcí Křivoklát a Roztoky. Skutečně svazek vznikl o dva roky později, 20. března 1995, v roce 2001 byl pak přejmenován na Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Svazek má právní formu zájmového sdružení právnických osob. Přistoupit do Svazku může každá obec okresu Rakovník, která schválí ve svém zastupitelstvu smlouvu o přistoupení a zaváže se respektovat stanovy Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti a zaplatí základní vklad ve výši 100,-Kč na účet Svazku. Roční příspěvek obcí do pokladny Svazku činí 120,-Kč za obyvatele.

Orgány Svazku obcí jsou valná hromada, představenstvo, kontrolní komise a komise pro schválení účetní uzávěrky. Nejvyšším orgánem Svazku obcí je valná hromada, která se schází nejméně jednou ročně a dále dle potřeby. Valná hromada schvaluje například systém zajištění dopravní obslužnosti v rámci ORP Rakovník, rozpočet nebo výši ročního příspěvku.

Otázka dopravní dostupnosti je vzhledem k velkému počtu obcí regionu ORP Rakovník velmi důležitá. Ne všichni obyvatelé obcí vlastní automobil a často jsou tak odkázáni pouze na prostředky veřejné hromadné dopravy. Mnozí starostové malých obcí se již přesvědčili, jak je prosazování zájmů občanů jejich obcí náročné a složité, dopravu nevyjímaje. Díky Svazku obcí se podařilo zjednodušit jednání s dopravci a krajem o ceně či četnosti spojů, kdy je samozřejmě jednání za skupinu obcí účelnější než jednání obcí samotných.

Svazek obcí se bohužel ze strany některých obcí a měst i po letech fungování setkává s nepochopením smyslu celého Svazku. Tyto obce, respektive města, pracují s předpokladem, že občané jejich obcí se pohybují pouze na jednom druhu trasy a nevyužívají spoje v rámci celého ORP Rakovník. Proto ani nejsou ochotné přispívat na jiný druh spojů, než ty které se bezprostředně dotýkají jejich obce. Z těchto důvodů v prosinci roku 2013 například vystoupilo ze Svazku město Nové Strašecí.

V budoucnu by se svazek chtěl především přetransformovat z jakéhosi výběrčího orgánu na účelový svazek, plnohodnotného partnera Středočeského kraje, a upevnit svoje postavení v oblasti dopravní obslužnosti ORP Rakovník.

Jiří Loskot – předseda Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti, odorak@seznam.cz

 

Autor článku: Zita Rendlová – asistentka pro strategii a analýzu rendlova@rakovnicko.info


26. 8. 2014 Zobrazit méně

Stránka

  • 1