Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
  • по-русски

Obsah

památky

Hředle, náves

Rozlehlá náves s barokním kostelem Všech Svatých, lemovaná řadou historických venkovských domů, zděných z typického místního kamene - zlatavé opuky. Soubor zdejších opukových domů patří k nejpůsobivějším v oblasti Džbánu. Na návsi je vystaveno několik artefaktů z místního sochařského sympozia.

Chrášťany, Raddův kříž

Kříž z počátku 19. století, který věnovali rodiče Rudolfa Raddy za uzdravní svého syna, který v místech, kde kříž stojí, spadl z koně tak nešťastně, že málem přišel o život.

Chrášťany, socha sv. Aloise

Barokní památka z první poloviny 18. století. Na podstavci sochy šlechtické erby, zřejmě Mollartů a Kaiserštejnů.

Chrášťany, socha sv. Isidora

Barokní památka z první poloviny 18. století věnovaná obcí "ke cti a chvále pánu Bohu a svatému Isidorovi na čest".

Chrášťany, socha sv. Prokopa

Barokní socha z první poloviny 18. století. K soše původně patřil i čert, kterého svatý Prokop držel na řetězu, byl však koncem 19. století kvůli své pobuřující ošklivosti odstraněn.

Chrášťany, socha sv. Rozálie

Barokní památka z první poloviny 18. století.

Jesenice, celní kolo

Kámen ve tvaru kola s reliéfy kříže po obou stranách, který se nachází při silnici u Velkého rybníka, je jednou z nemnoha památek svého druhu v České republice. Soudí se, že býval znamením, které formany upozorňovalo na blížící se povinnost zaplatit clo - poplatek za použití cesty.

Jesenice, smírčí kříže

Dva smírčí kříže, které se nachází před vlastivědným muzeem v Jesenici, sem byly přeneseny z lesa u blízkých Kosobod, kde podle pověsti ukazovaly místo, kde se ve vzájemné potyčce zabili dva pasáčci různé náboženské víry.

Klečetné, socha Panny Marie Immaculaty

Socha je umístěna na vysokém hranolovém podstavci z pískovce. Podstavec je v horní části zdoben reliéfem. V dolní části podstavce je vytesán letopočet 1819. Socha i s podstavcem je postavena na třístupňovém piedestalu, po jehož stranách jsou zbytky dvou kamenných sloupů, které kdysi nesly těžký řetěz. Kulturní památka.

Kolešovice, fara

Barokní stavba fary z roku 1731. Kulturní památka. V současnosti sídlo Českého svazu chovatelů, místní organizace Kolešovice.

Kostelík, kaple Maří Magdalény

Podle pověsti kázal u kaple během svého pobytu na blízkém hradě Krakovci v roce 1414 mistr Jan Hus. Dnešní podoba kaple je z konce 19. století. Kapli obklopuje malebná náves lemovaná řadou půvabných historických venkovských chalup.

Kounov, kounovské kamenné řady

Nejzáhadnější místo Česka. Čtrnáct rovnoběžných řad kamenů těžkých až několik tun, které se táhnou v délce až 400 metrů od severu k jihu napříč plochým temenem vrchu Rovina. Stáří ani účel řad, objevených v roce 1934 kounovským učitelem Antonínem Patejdlem, se dosud přes veškeré úsilí několika generací odborníků i nadšených amatérských badatelů nepodařilo objasnit. Nejčastěji se o řadách spekuluje jako o pouhých polních mezích, nebo pravěké astronomické observatoři. Areál řad je volně přístupný. S historií bádání o řadách se blíže můžete seznámit ve stále expozici Kounovské kamenné řady, umístěné v budově hostince U Tří lip v Kounově.

Krušovice, altán Amálie

Osmiboký altán, který v roce 1823 věnoval křivoklátský kníže a majitel Krušovic Karel Egon II. Fürstenberk své milované ženě Amálii, vévodkyni bádenské. Jejím jménem nazval i vrch, kde altán stojí. Altán byl původně vyhlídkový, rozhledu do kraje dnes brání vzrostlý les. Altán je volně přístupný.

Křivoklát, kaplička sv. Eustacha

Barokní kaplička z konce 17. století, věnovaná křivoklátským lovčím Janem Kryštofem Raymanem. Poutní místo křivoklátských myslivců.

Milíčov, náhrobní desky

Vedle vchodu na vnitřní straně ohradní zdi kostela svatého Petra v okovech se nachází zazděné dvě sešlé náhrobní desky - urozeného pána Hendrycha Jakuba Týřovského z Enzidle, který zemřel roku 1618 (deska se znakem nahoře) a vladyky Jana Strašího Chlumčanského z Přestavlk na městečku Čisté. Ten zemřel roku 1590.

Nový Dům, Eliščina kaplička

Kapličku na rozcestí silnic Křivoklát - Lány - Nový Dům věnoval roku 1861 křivoklátský kníže Emil Fürstenberk své sestře Elišce, snad na počest její návštěvy na Křivoklátě.

Olešná, Mariánský sloup

Barokní památka, zřejmě z první poloviny 18. století. Na sloupu sousoší Piety - Panny Marie s ukřižovaným Ježíšem.

Olešná, sloup sv. Šebestiána

Barokní sloup z roku 1714, původně se soškou sv. Šebestiána, nyní bez ní. U sloupu krásná stará lípa.

Olešná, socha sv. Antonína

Barokní památka z první poloviny 18. století. Na podstavci sochy šlechtické erby, zřejmě Mollartů a Kaiserštejnů.

Olešná, socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha z roku 1704. Na podstavci rodové erby donátorů - hraběte Petra Arnošta z Mollartů a jeho ženy Marie Lidmily, rozené z Kiserštejna.

Olešná, socha sv. Josefa

Barokní památka, zřejmě z první poloviny 18. století.

Rakovník, hřbitovní zvonice

Unikátní dřevěná stavba ze 16. století, podle spisovatele Zikmunda Wintra cosi mezi starobylým obšírným českým holubníkem a čínskou pagodou. Zvonice není přístupná, její průhledový model je vystaven v historické expozici rakovnického Muzea T. G. M.

Rakovník, mariánský sloup

Barokní památka z první poloviny 18. století. Součástí výzdoby sloupu je znak města a sochy zemských patronů - svatého Václava, Víta, Vojtěcha a Prokopa. Latinský nápis na podstavci obsahuje prosbu mariánských ctitelů k Panně Marii o ochranu města.

Rakovník, palác cisterciáků z Plas

Barokní stavba z druhé poloviny 18. století. Cisterciákům z kláštera v Plasích sloužila k odpočinku při cestách do Prahy. V současnosti jsou v paláci umístěny vlastivědné expozice Muzea T. G. M. Na nádvoří paláce lapidárium drobných kamenných památek města a busta spisovatele Zikmunda Wintra.

Rakovník, radnice

V průčelí historické budovy s hodinovou věží je umístěn znak města a pamětní deska Sixta z Ottesdorfu (asi 1500 - 1583), autora cenného historického spisu o vzpouře českých stavů proti císaři Ferdinandovi I. v letech 1546-47 Dennopis čili Historie oněch dvou nepokojných let.

Rakovník, Samsonův dům

Starobylý renesanční dům s fasádou zdobenou výjevy ze života biblického Samsona. V domě galerie a kavárna Samson-Cafeé.

Rakovník, zvonice u kostela sv. Bartoloměje

Stavba z konce 15. století, do dnešní podoby upravená koncem 19. století. Ve zvonici je zavěšen slavný, pověstmi obestřený zvon Žebrák. Zvonice není přístupná.

Senomaty, zvonice u kostela sv. Vavřince

Stojí na čtvercovém půdorysu o straně 7,15 m. Přízemí je vystavěno z hrázděného zdiva, kryto šindelovou valbou na jejímž otupeném vrcholu sedí dřevěná čtyřboká lucerna, krytá rovněž šindelovou valbou. Zvonice je opatřena dvěma zvony, první pochází z roku 1771, je vysoký 0,47 m při průměru 0,61 m. Jeho ucha jsou hladká, koruna vroubkovaná a pod ní je pás z hlaviček andílků. Na plášti jsou reliéfy sv. Petra a Pavla a na druhé straně sv. Vavřince. Druhý zvon byl ulit v roce 1774, je 0,80 m vysoký při průměru 1,05 m. Jeho ucha jsou zdobená maskami. Na koruně je šest kartuší s výjevy z posledního soudu. Plášť je vyzdoben reliéfem Panny Marie, která stojí u ukřižovaného Ježíše Krista, a na druhé straně reliéfem raka na kartuši. Na spodní obrubě je vyryto osm křížků. Jak dokazují nápisy na plášti resp. koruně zvonů, byly oba ulity v dílně Jana Jiřího Küh
nera na Malém Městě pražském.

drobné sakrální stavby, kříže

Kříž na Petrovice

Torzo litinového kříže osazeného do kamenného podstavce. Litinový kříž byl v minulosti nahrazen kovovým dílem, ale i tento byl zničen.

jiné zajímavosti

Petrovice, Boží studnice

Kaplička se studánkou, jejíž vodě byla připisována zázračná moc. Podle pověsti se u studánky zjevila koncem 17. století jedné dívce z Petrovic Panna Maria. Záhy se studánka stala poutním místem a voda z Boží studnice spojená s vírou v její zázračnou moc prý uzdravila bezpočet nemocných.

kostely, kaple

Petrovice, kostel Navštívení Panny Marie

Pěkná barokní stavba z počátku 18. století. Zasvěcení kostela připomíná zázračnou událost, která se koncem 17. století odehrála u studánky v sousedství kostela - jedné dívce se tu zjevila Panna Maria. S kostelem sousedí pozoruhodný areál barokní fary, pocházející ze stejné doby.

zámky

Zámek Petrovice

Stavba má obdélníkový půdorys a je jednopatrový. Uprostřed podélného nádvorního průčelí vybíhá křídlo s hlavním vchodem, jehož vstupní portál zakončený půlkruhovým obloukem má nadpražní římsu. Nad tímto křídlem je ve střeše zděný vikýř s mansardovým oknem. Zahradní průčelí je uprostřed nad hlavní římsou zakončeno trojúhelníkovou atikou se štítem s rodovým znakem Wallisů. Klasicistní fasáda zámku je členěna vodorovnými pásy s kordónovou římsou a parapetem pod okny, který je zdoben girlandami. V přízemní části interiéru zámku mají některé místnosti valené klenby s jednoduchými štukovými ozdobami. Do prvního patra vede z haly široké dřevěné schodiště s rovným stropem, na němž je slepá freska. Také všechny místnosti v patře mají rovné stropy a v jedné místnosti je další slepá freska. Součástí kulturní památky je i ohradní zeď a park – nádvoří.

drobné sakrální stavby, kříže

Kříž za obcí na Šlovice

Provizorně sestavený kamenný kříž s plastikou Krista, podstavec je nakloněný na nerovném podkladu, podepřený, v minulosti neodborně opravovaný

Křížový kámen na Šlovice

Nízký křížový kámen při cestě na Šlovice

jiné zajímavosti

Šlovice

Kolébka rodu druhého československého prezidenta Edvarda Beneše. Ze Šlovic pocházeli oba prezidentovi dědové.

drobné sakrální stavby, kříže

Dřevěný kříž na Skryje

Kříž zajímavý především postavou Spasitele, která je zhotovena z plechu a připevněna na dřevěný kříž. Na dřevěném kříži byla osazena silueta Krista z plechu. Po restaurování došlo k odcizení postavy Krista. Šlo na tomto území o poměrně neobvyklou pamětihodnost, protože podobné ztvárnění je typické pro území Sudet a německé země.

jiné zajímavosti

Skryje, hřbitov

Na hřbitově se nachází hrob Václava Matouška (1883-1948), který řadu let žil v chýši pod hradem Týřovem a jehož životní příběh inspiroval spisovatele Otu Pavla k črtě Fialový poustevník. Najdete tu také hrob autora populárních knih literatury faktu Miroslava Ivanova (1929-1999), který žil a tvořil v nedalekých Týřovicích.

kostely, kaple

Skryje, kostel archanděla Michaela

Barokní stavba z první poloviny 18. století.

muzea

Skryje, Vlastivědné muzeum

Vlastivědné muzeum. Expozice: Skryjsko-týřovické kambrium (zkameněliny trilobitů, horniny, Joachim Barrande), Světnice našich prababiček, Lidová architektura v povodí Berounky.

přírodní zajímavosti

Skryje, Jezírka

Romantická skalní průrva s malým vodopádem a jezírkem na Zbirožském potoce.

vesnické památkové zóny

Skryje, venkovská památková zóna

Soubor roubených chalup. Více informací o lidové architektuře v povodí Berounky najdete v expozici Památníku Joachima Barrande ve Skryjích.

jiné zajímavosti

Týřovice, filmová louka

Louka na levém břehu řeky Berounky pod Týřovickými skalami, místo natáčení filmů Tristan a Isolda a Naprosto osvětleno. Pro film Tristan a Isolda tu filmaři postavili středověký hrad (na snímku) s rybářskou vesnicí. Po dokončení filmu byl hrad zbořen.

zříceniny, tvrze

Týřov, trosky hradu

Trosky středověkého hradu ze 13. století s dokonalým obranným systémem. Z Týřova krásná vyhlídka do údolí řeky Berounky. K Týřovu se váže známá pověst o 12 zakletých dívkách, žijících v podobě ryb v hradní studni. Trosky se nachází v Národní přírodní rezervaci Týřov, jedné z nejcennějších částí CHKO Křivoklátsko. Pod hradem u řeky osada Matouškov v místech, kde žil "Fialový poustevník" Václav Matoušek, známý z tvorby Oty Pavla. Trosky hradu jsou volně přístupné.

jiné zajímavosti

Hracholusky, Čertova skála

Mohutná skalní stěna na levém břehu řeky Berounky. Podle známé pověsti odtud čert lámal kámen na stavbu mostu přes řeku Berounku. Posledními zbytky mostu jsou prý dva obří kameny v řece pod skálou. Skála je přírodní rezervací s cennou faunou a flórou.

Nezabudice, hostinec Rozvědčík

Proslulý výletní hostinec, známý z tvorby spisovatele Oty Pavla. Hostinec založil ve 30. letech 20. století legionář Jaroslav Franěk z Nezabudic, popravený za druhé světové války nacisty za odbojovou činnost. Hostinec se nachází při ústí Skřivaňského (Tyterského) potoka, kde Ota Pavel chytil svého prvního pstruha.

muzea

Branov, Pamětní síň Oty Pavla

Expozice věnovaná životu a dílu spisovatele Oty Pavla umístěná v domku převozníka a krále křivoklátských pytláků Karla Proška, jedné z ústředních postav Pavlových povídek. Před domkem akát, pod kterým prý všichni mluví pravdu, podle Oty Pavla dokonce i rybáři. U domku přívoz - doprava v pramici přes řeku Berounku.

jiné zajímavosti

Nezabudice, Nezabudické skály

Vyhlídka do údolí řeky Berounky, na kraj Oty Pavla kolem Branova a Nezabudic. Nezabudické skály jsou přírodní rezervací a jsou přístupné po červené turistické trase z Nezabudic nebo Roztok.

hrady

Křivoklát, hrad

Jeden z nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů, skvost gotické architektury s 900letou historií, místo natáčení řady filmů, především pohádek. Křivoklát byl také obávaným vězením, jehož nehostinnost okusil na vlastní kůži mimo jiné anglický alchymista Edward Kelly. Křivoklát byl také útočištěm tajné lásky arcivévody Ferdinanda Tyrolského a měšťanské dcery Filipíny Welserové, jednoho z nejslavnějších milostných příběhů v dějinách evropských monarchií. Posledním šlechtickým majitelem Křivoklátu byl významný knížecí rod Fürstenberků, který Křivoklát zachránil před zkázou, když nešetřil úsilím ani penězi na jeho obnovu po ničivém požáru, který hrad zpustošil v první polovině 19. století. K nejkrásnějším vyhlídkám na hrad vedou čtyři vycházkové okruhy.

jiné zajímavosti

Nezabudice, Nezabudický mlýn

Starobylý mlýn známý z povídek Oty Pavla. U Nezabudického mlýna chytil Ota Pavel své zlaté úhoře.

přírodní zajímavosti

Roztoky, U Eremita

Přírodní rezervace (suťový les s porosty tisu). Rezervací vede naučná stezka (1 km, pro pěší) zaměřená na dřeviny CHKO Křivoklátsko a geologii rezervace. Začátek NS je u ústí potoka Klucná při silnici Roztoky-Branov.

jiné zajímavosti

Křivoklát, hřbitov

Na hřbitově hrob (na snímku) rodičů spisovatele, básníka a významného lékaře Antonína Trýba (jim a jejich památce věnoval některé své básně), sestry spisovatele Svatopluka Čecha Marie, bratra historika Augusta Sedláčka Rudolfa a také tu najdete dnes už neúplný hrob ředitele Kratochvíla, navržený proslulým slovinským architektem Jože Plečnikem.

Křivoklát, vyhlídka Paraplíčko

Vyhlídka ze skály nad soutokem řeky Berounky a Rakovnického potoka do údolí řeky Berounky a na obec Roztoky.

kostely, kaple

Křivoklát, kostel sv. Petra

Novogotická stavba z konce 19. století od významného českého architekta Josefa Mockera, stavitele pražské svatovítské katedrály. Nad hlavním vchodem znak knížat Fürstenberků, donátorů stavby.

mohyly, památníky

Křivoklát, pomník knížete Karla Egona II. Fürstenberka

Čtrnáct metrů vysoký novogotický pomník s bustou knížete od sochaře Emanuela Maxe věnovali v roce 1860 fürstenberští úředníci a zaměstnanci jako projev úcty a lásky ke knížeti, „v celém okolí nezapomenutelnému,“ velkému lidumilovi a neúnavnému podporovateli věd a umění. Karel Egon II. Fürstenberk žil v letech 1796-1854. Od pomníku je nejkrásnější vyhlídka na hrad Křivoklát.

naučné stezky

Křivoklát, Naučná stezka Brdatka

Naučná stezka Přírodní rezervací Brdatka na levém břehu řeky Berounky mezi Křivoklátem a Zbečnem, věnovaná fauně, flóře a geologii rezervace. Na trase stezky vyhlídkový Gloriet a možnost odbočky (od Glorietu) k památné kapličce sv. Eustacha na Zámeckém vrchu. Trasa měří 3,3 km a je určena pro pěší. Začátek u parkoviště nad hradem v Křivoklátě.

Křivoklát, Školní naučná stezka Křivoklát

Naučná stezka, vytvořená především jako doplněk k výuce přírodopisu, se na pětadvaceti zastaveních věnuje přírodě Křivoklátska (fauna, flóra, poznávání stromů a stop, péče o zvěř atd.). Začátek 50 m od ZŠ Křivoklát, délka 1 km, určeno pro pěší.

skanzeny

Zbečno, Hamousův statek

Roubená usedlost s nejstaršími částmi z 16. století, vzácná památka lidové architektury. Statek je přístupný. V sezóně o víkendech ukázky zadělávání a pečení domácího chleba.

jiné zajímavosti

Kouřimecká rybárna

Roubená usedlost, kulturní památka. V rybárně žil na sklonku svého života Ota Pavel. Před domem mohutný, čtyři sta let starý památný dub, který podle pověsti roste nad hrobem švédského generála z třicetileté války. Na rybárně se natáčely filmové adaptace povídek Oty Pavla.

technické zajímavosti

Zbečno, Klíčavská přehrada

Přehrada z 50. let 20. století se 175 m širokou a 50 m vysokou hrází a s rozlohou přes 70 hektarů. Přístupná je pouze koruna hráze, jinak se přehrada nachází v uzavřené Lánské oboře.

vycházkové okruhy

Broumy

Začátek cyklotrasy 0016, napojení na CT 303 Rakovník - Hořovice

mohyly, památníky

Skryje, Památník Joachima Barrande

Žulový pomník s bustou Joachima Barrande u skryjské školy